بازتاب های خبری مسابقه برنامه نویسی بیان در هفته نامه عصر ارتباط


(هفته نامه عصر ارتباط - 26 شهریور 1390 - شماره 423 - صفحه 14)(هفته نامه عصر ارتباط - 23 مهر 1390 - شماره 427 - صفحه 6)


(هفته نامه عصر ارتباط - 21 آبان 1390 - شماره 431 - صفحه 6)