تبلیغات بیان در هفته نامه عصر ارتباط


(هفته نامه عصر ارتباط - 2 مهر 1390 - شماره 424 - صفحه 2)(هفته نامه عصر ارتباط - 16 مهر 1390 - شماره 426 - صفحه 2)


(هفته نامه عصر ارتباط - 23 مهر 1390 - شماره 427 - صفحه 2)(هفته نامه عصر ارتباط - 30 مهر 1390 - شماره 428 - صفحه 2)(هفته نامه عصر ارتباط - 21 آبان 1390 - شماره 431 - صفحه 2)(هفته نامه عصر ارتباط - 5 آذر 1390 - شماره 433 - صفحه 8 و 9)