تعداد متخصصان درخواست کننده دعوت نامه عضویت در بیان از 50 هزار نفر گذشت.
در حال حاضر سرویس ها و خدمات بیان تنها از طریق دعوت نامه برای اشخاص حقیقی امکان پذیر است. با توجه به افزایش تعداد درخواست کنندگان به احتمال فراوان ثبت نام برای گرفتن درخواست انتظار از اول شهریور متوقف خواهد شد.
همه روزه به طور تصادفی تعدادی دعوت نامه میان متقاضیان توزیع می شود.