بالاترین: فشار غیرقانونی پلیس فتا بر شرکت اینترنتی برای افشای اطلاعات شخصی یک کاربر‎

ک شرکت ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی افشا کرده است که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) برای اخذ اطلاعات شخصی یک وبلاگر اقدام به اعمال فشار غیرقانونی کرده است. این شرکت مدعی شده است که برای ارائه نکردن این اطلاعات به سازمانی که مطابق قانون شرایط کسب این اطلاعات را ندارد مقاومت کرده است. شرکت بیان در تهران در تاریخ ......