پایگاه خبری شنیده ها: کاربران اینترنت حتما بخوانند ؛ هشدار برای ایمیل ها