چون از متروی دانشگاه شریف بیرون شوی بن بستی بینی زهره نام که در آن جای پارک نباشد و چون داخل شدی به چپ عمارتی است سفید که نمای آن به مرمر ابیض کرده اند و دو در دارد که اولی کارمند رو باشد و دیگری ماشین مدیر رو! و از باب دیگر داخل نشود و خارج جز ماشین مدیر رضی الله عنه و مدیر مالی بسط الله یده.
پس چون از در اول که آمد و شد ملت از آن شود آمدی به راست پلکان است و به یسار دیوار و در مقابل جایگاهی که در آن اجتماع کنیم و عبادت، و ناهار خوریم و بخوابیم و بازی خانه در آن است. و چون به بالای پله ها روی دوطبقه و نیم بینی که هر یک را دو واحد است مجزا و به طبقت سوم بارگاه مدیر است رضی الله عنه و نیم طبقه آخر مقام منشیان است و دبیران که جملگی مخدرات اند و آمد و شد ایشان بر رجال عمارت معلوم نشود.  پس بیان را به دیده بینا چهار واحد است که اولی آشیانه هد باشد و دیگری مقَام بلاگ و در سومی سلام کنند و در چهارمی مدیریت. و من به  اینها  تمام مُقام کرده ام تا به حال و از اینها همه نیکوتر در جو، واحد اولی ست که اهل هد نشینند  و سپس واحد ثلاث است در فرح روح و روان از آن که عمده ایشان بشاشند و بایسته جوانی است مسرت جسم و جان. و من اهل این عمارت سخت نیک دانم و در محبتشان سعی نیکو دارم از آن روی که جملگی متفق مرافقت اند و شریک رنج و راحت و عبادت خالق در خدمت خلایق دانند. و من این نه از برای خوش آمد ایشان گویم و نه از باب تبلیغ بیان که آنچه مرا در دل است بر لب است و حاجت نیست که دروغی گفته آید که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و عیب حکیمان  و این هردو جاهلان کنند و اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین.

این بنای مقصد دنیا و دین معمور باد
جاودان چون هست معمور از حوادث دور باد
آفتاب ار بی اجازت بگذرد بر بام او
بر سر گستاخ او چنگال هد ساطور باد
چار دیوار اش که از هر چار ارکان برترند
جای وبلاگ و سلام و جایگاه سور باد
شاعران از این عمارت نیک اگر ذکری کنند
ذکر حوض کوثر و ساقی و جام نور باد
فضله ی هد گر در ایوانش به باران حل شود
در خواص و منفعت چون فضله زنبور باد
واز نوای کد نویسان سلام، هر نیم شب!
در دو گوش آسمان از نغمه ی خوش شور باد
هر که از پایتون نویسان در بیان وارد شود
در سرای حورِ جنت دائما ماجور باد
در بیان هر کس که فوتبال دستی بازی میکند
در المپیک جهانی رایت اش منصور باد
منشی ملک فلک بر لوح محتوم این نوشت
شهد و شربت تا ابد در این بنا موفور باد