لوگوی شرکت بیان - بدون پس زمینه:

لوگوی شرکت بیان - بهمراه پس زمینه:

لوگوی شرکت بیان - رزولوشن بالا، بدون پس زمینه:

لوگوی شرکت بیان - عمودی، بهمراه پس زمینه:

لوگوی مسابقه برنامه نویسی بیان - بدون پس زمینه:

لوگوی مسابقه برنامه نویسی بیان - بهمراه پس زمینه:

پوستر سومین دوره مسابقه برنامه نویسی بیان:

بنرهای مسابقه برنامه نویسی بیان: